xmichciox

7 tekstów – auto­rem jest xmichciox.

* * *

Jak mam wy­razić to co czuje?
Jak opi­sać to co odczuje?
Ty­siące myśli,w jed­nej chwi­li aż mi słów braknie,
Nie opiszą te­go jak się czuję dokład­nie,
Widzę ob­raz cze­go potrzebuje,
Cze­go mo­je ser­ce potrzebuje,
Lecz żad­ne słowa te­go nie zmienią,
A mo­je oczy od łez jak gwiaz­dy się mienią, 

wiersz • 10 listopada 2018, 16:46

Romantyczne serce

Ro­man­tyczne ser­ce prag­nie miłości,
Cze­ka aż ktoś w nim uczu­ciem zagości,
Ro­man­tyczne ser­ce pot­rze­buje miłości,
Ocze­kuje zwyczaj­nie czy­jeś bliskości,
Bo wte­dy czu­je się spełnione,
Czu­je się przez świat docenione,
Ja­ki jest sens ser­ce poz­ba­wione miłości,
W swo­jej sa­mot­ności nie czu­je radości,
Jak ma być szczęśli­we jak nie czu­je się spełnione,
Tym sa­mym z ro­man­tyzmy niezadowolone, 

wiersz • 4 listopada 2018, 12:44

Przeznaczenie

Od­na­leźć dwa ser­ca so­bie przez­naczo­ne,
Pop­rzez dro­gi lo­su nieświado­mie złączo­ne,
Dwa ser­ca nieświado­me swo­jego is­tnienia,
W Bos­kim pla­nie stworzo­ne do współistnienia,
Ona i On miłości pragnącej,
Nieus­ta­nie jej szukającej,
Każde z nich osob­no nieideal­ne,
Lecz dla siebie każde jest idealne, 

wiersz • 15 września 2018, 19:09

Samotność

Sa­mot­ność zno­wu mnie nawiedziła,
W raz ze smut­kiem się mną ba­wiła,
Sa­mot­nością się duszę,
Roz­ry­wam tym swoją dusze,
Na smu­tek z lękiem się wpatruje,
Ja­kieś pop­ra­wy ciągle oczekuje,
Nie chcę by daw­ne smut­ki zno­wu wróciły,
Smutek, [...] — czytaj całość

wiersz • 13 września 2018, 18:21

* * *

szkło pękło z mej ludzkiej woli,
roz­sy­pało się na ka­wałki w mej niedo­li,
jak chęci dożycia w proch się zmieniły,
i tak świat w ciem­ności odmieniły,
biorę do ręki duże ka­wałki,
i ro­bię nimi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2014, 09:06

* * *

Bo­li mnie głowa, a w oczach są łzy,
Chciałbym abyś obok była właśnie ty,
Bo nie mogę bo sił mi brak­nie,
W ciem­ności mo­je truchło wpadnie,
Te myśli nie chciane te myśli przeklęte,
A wszys­tkie w mo­je dur­ne ser­ce zaklęte,
Jak żyć siebie za­pytu­je,
I w pus­tkę się nasłuchuje, 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 maja 2014, 19:51

Kobiety

Wy jes­teście is­tot dos­ko­nałe,
W swej ko­biecości wspaniałe,
Urodą i wdziękiem ob­da­rowa­ne,
Łagod­nością myśli i cha­rak­te­ru dane,
Wasza skóra jak jed­wab delikatna,
Na ból tak bar­dzo po­dat­na,
Dla­tego my ma­my was od ból chronić,
I od [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 października 2013, 14:59
Zeszyty
  • Pragnący miłości  – Chciałbym zo­baczyć, które ser­ce bi­je dla mnie. Boję się, że bym nic nie zo­baczył

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
W X Y
Kalendarz
Aktywność

10 listopada 2018, 16:46xmichciox do­dał no­wy tek­st Jak mam wy­razić to [...]

4 listopada 2018, 12:44xmichciox do­dał no­wy tek­st Romantyczne ser­ce

15 września 2018, 19:09xmichciox do­dał no­wy tek­st Przeznaczenie

15 września 2018, 18:59xmichciox sko­men­to­wał tek­st Nadzieja

15 września 2018, 18:56xmichciox sko­men­to­wał tek­st Samotność

14 września 2018, 14:42Shudii sko­men­to­wał tek­st Samotność

13 września 2018, 18:21xmichciox do­dał no­wy tek­st Samotność

7 czerwca 2014, 09:06xmichciox do­dał no­wy tek­st szkło pękło z mej [...]